ЕКПО

Заповед ЕКПО

График за провеждане на редовни заседания на ЕКПО

Заявление от родител за представяне пред ЕКПО

Заявление от  родител за продължаване на ресурсното подпомагане

Заявление от родител за отлагане от първи клас

За извършване на  първична  оценка на общото развитие на деца/ученици със специални образователни  потребности   от ЕКПО към РИО – Благоевград се представят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следните документи:

 1. Заявление от  родител/настойник, попечител или от директор на специализирана институция за  деца.
 2. Копие от удостоверението за  раждане на детето.
 3. Изследване на психичните процеси и  на личността на детето, проведено от психолог до един месец преди представянето  на документите пред комисията.
 4. Логопедичен статус на детето  /ученика/.
 5. Лична амбулаторна карта, съдържаща  необходимите  изследвания, консултации, епикризи и др., които удостоверяват  заболяването/увреждането.
 6. Медицински документ, издаден от съответния  лекар- специалист, с приложени резултати от проведените медицински консултации  и изследвания в зависимост от увреждането/нарушението.
 7. Психолого-педагогическа  характеристика на детето/ученика от учителя в ДГ/ училище.
 8. Удостоверение за завършена  подготвителна група/подготвителен клас, удостоверение за завършен първи клас,  удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за  основно образование.
 9. Служебна бележка, че  детето/ученика е записано в ДГ/училище.
 10. Други материали – /контролни работи, тетрадки, рисунки/ на детето.
 11. Документ за настойничество издаден от кмета на общината или определено  от него длъжностно лице – ако детето/ученика не е представен от родител.

Първичната  оценка се извършва задължително в присъствието на родител/настойник, попечител  или от директор на специализирана институция за деца.

Документите се представят в  деловодството на РИО – Благоевград три  дни преди датата на съответното заседание на ЕКПО.

КРАЙНИЯТ  СРОК ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ  ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕНИЦИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО  ОБУЧЕНИЕ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017г. е 30.05.2016г.

За отлагане от постъпване в първи клас се представят следните  документи:

 1. Заявление от родител /настойник/.
 2. Копие  от удостоверението за раждане на детето.
 3. Протокол от специализирана по профила на заболяването Лекарска консултативна комисия.
 4. Лична амбулаторна  карта, съдържаща необходимите изследвания, консултации, епикризи  и др., които удостоверяват заболяването.
 5. Изследване на психичните процеси и на  личността на детето, проведено от психолог до един месец преди представянето на  документите пред комисията.
 6. Педагогическа характеристика на детето от  учителя в ДГ.
 7. Други материали – /тетрадки, рисунки/ на  детето.
 8. Документ за настойничество издаден от кмета  на общината или определено от него длъжностно лице.
 9. Документ за настойничество издаден от кмета  на    общината или определено от него  длъжностно лице – ако детето/ученика не е представен от родител.
Отлагането   от постъпване в първи клас за учебната 2016/2017г. се извършва  в присъствието на родител/настойник/.
Последно модифициране: събота, 17 октомври 2015, 13:01