nachalo.swf

Ресурсен център-Благоевград е държавно обслужващо звено, извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета, което се намира на територията на област Благоевград. Той има консултативна, образователно-възпитателна, координираща функция.

Ресурсният център осъществява дейности по провеждането на държавната политика за обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и работи по програма за развитието на интегрираното обучение и възпитание в областта и годишен план за дейността.

Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в област Благоевград започна дейността си през месец октомври 2006г.

Цели:

  • интегриране на учениците със специални образователни потребности в общообразователните училища;
  • навременна и точна диагностика на учениците със специални образователни потребности;
  • коригиране и компенсиране протичането на основните психични процеси;
  • социална адаптация на учениците, професионално ориентиране, подготовка за трудова дейност;
  • вграждане в обществото на деца със специални образователни потребности;
  • извършване на консултативна, образователно-възпитателна и координираща дейност.

Седалището на Ресурсен център в област Благоевград се намира в гр. Благоевград, подчинен на РИО на МОН. Област Благоевград е трета по големина в България, след области Бургас и София. Площта й е 5.8 % от територията на страната.

Област Благоевград се състои от 14 общини, включващи 280 населени места, като седалището на ресурсния център се намира в гр. Благоевград.

Към днешна дата групи от деца и ученици на ресурсно подпомагане има в четиринадесетте общини в област Благоевград. Във всяко едно от учебните заведения със заповед на директорите са сформирани екипи, които извършват комплексно педагогическо оценяване след постъпване на деца/ученици със специални образователни потребности и подпомагат обучението и възпитанието им.

Ресурсен център - Благоевград, подпомага деца и ученици със специални образователни потребности на територията на цялата област Благоевград, разпределени в 74 начални, основни и средни общообразователни училища и професионални гимназии и в 26 детски градини.

ОБХВАТ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД към 17.09.2015г.