Екипът на регионалния център се състои от педагогически специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатор на слуха и говора.