Във връзка с обявената епидемиологична ситуация и въведеното извънредно положение заявлението по чл.140, ал.2, т.1 от Наредбата за приобщаващото образование се подава онлайн на имейла на РЦПППО – Благоевград. Заявление Изтегли от тук

Останалите документи, описани в чл.140, ал.2, т.3-5 от Наредбата за приобщаващото образование, се изпращат на хартиен носител на адреса на РЦПППО – Благоевград с препоръчано писмо или куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или куриер същите следва да бъдат представени на място след отмяната на извънредното положение.

Заявлението по чл. 139, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование за отлагане от задължително обучение в първи клас се подава на имейла на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград. Изтегли от тук

Документите по чл.139, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, се изпращат на хартиен носител с препоръчано писмо или куриер, а при невъзможност на място в РЦПППО – Благоевград след отмяна на извънредното положение.