Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Благоевград.

Основни дейности извършвани от РЦПППО – Благоевград като гарант в сферата на  равния достъп до образование:

 1. осигурява координация на дейностите във връзка с оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 2. координира с детските градини и училищата, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие, осигуряването на ресурсни учители и други педагогически специалисти;
 3. оказва методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на област Благоевград;
 4. извършва оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности чрез регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
 5. въз основа на оценките на екипите по чл. 188, ал. 1, одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 на децата и учениците със специални образователни потребности;
 6. организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности при несъгласие на родителя с оценката по чл. 189, т. 2 или с предложената допълнителна подкрепа;
 7. изразява становище за определяне на формата на обучение на учениците със специални образователни потребности;
 8. изразява становище за насочване на деца и ученици със специални образователни потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа въз основа на оценка на образователните потребности на детето или ученика след заявено желание на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището или на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
 9. осигурява ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в детски градини и училища на територията на областта;
 10. съдейства за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;
 11. консултира учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за избор на професия за професионално образование и обучение и за професионална реализация;
 12. консултира родителите и педагогическите специалисти за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности;
 13. участва в провеждането на изследвания по въпросите на приобщаващото образование;
 14. събира, анализира и обобщава информация относно потребностите, нагласите и резултатите, свързани с процеса на приобщаващото образование;
 15. провежда краткосрочни модулни обучения на помощник на учителите.

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград има и функции, свързани с квалификационната дейност на педагогическите специалисти в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, като:

 1. провежда и организира обучения на педагогически специалисти;
 2. издава удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията и присъждат квалификационни кредити за проведените обучения (приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 на Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – ДВ, бр. 75 от 2016 г.).