Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Благоевград е държавно специализирано обслужващо звено за извършване на дейности, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и реализиране на образователните политики насочени към:

  • Организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
  • Квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
  • Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО

 

КОНТАКТНА ФОРМА

 

 

гр. Благоевград
ул. "Братя Иванови " №7, п.к.305
Телефон: 073/83 33 41
Email: info-109171@edu.mon.bg
 

Понеделник: 8.30 - 17.30
Вторник: 8.30 - 17.30
Сряда: 8.30 - 17.30
Четвъртък: 8.30 - 17.30
Петък: 8.30 - 17.30

 

Facebook: РЦПППО
YouTube: РЦПППО Channel