Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците Ваня Матанова, Екатерина Тодорова

 

Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие Анелия Гърбачева

 

Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания Владимир Радулов, Мира Цветкова – Арсова, Неда Балканска


Методически материали за възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ), разработени от екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет

Методика за оценка на индивидуалните потребности на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ и СПИ

Методически указания за изготвяне на индивидуален план за подкрепа на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ и СПИ