Наредба за приобщаващото образование (Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.)

 

Закон за предучилищното и училищното образование
(Обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; … изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

 

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
(Обн. – ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.)