Наредба за приобщаващото образование (обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; …; изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.)

 

Закон за предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., …, изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18.09.2020 г..)

 

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
(обн. – ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.)