Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

 
Бланка- Скрининг тест

 
Приложение 1 – Социално развитие, запознанство

 
Приложение 2 – Въпросник за родители

 
Приложение 3 – Въпросник за учители

 
Приложение 4 – Информирано съгласие

 

 
Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания

 

Приложение 1 – Карта за функционална оценка за необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие

 

Приложение 2 – Пълна карта за функционална оценка на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование

 

План за подкрепа

 

Заявление 1

 

Заявление 2

 

Заявление 3

 

Заявление 4

 

Заявление 5

 

Заявление 5а

 

Заявление 6