Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование –
област Благоевград

е държавно специализирано обслужващо звено за извършване на дейности, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и реализиране на образователните политики насочени към:

  • Организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
  • Квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
  • Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО
Във връзка с обявената епидемиологична ситуация и въведеното извънредно положение заявлението по чл.140, ал.2, т.1 от Наредбата за приобщаващото...

Възможностите за продължаване на обучението на ученици със специални образователни потребности, които са завършили седми клас с удостоверение са регламентирани в няколко нормативни текста: ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Чл. 145, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование: „Учениците, които са получили удостоверение за завършен VII клас, може да продължат обучението си в следващ клас след насочване от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в училище по Чл. 142, ал. 3, т. 1 при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.“ Чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование: „Държавният план-прием определя броя на местата, на които Прочети още...

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Чл. 190, ал.3, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование: „Екипът отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година“ НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ: Чл. 139. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас. Прочети още...

Квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците