Полезна информация

Полезни линкове - EMBED – Прилагането на практики в обучението през целия живот съобразени с дислексията, е международен проект за индивидуална подкрепа на хората с дислексия в цяла Европа. Сътрудничеството на шест държави подкрепено от Програмата за обучение през целия живот на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз.

Необходими сме Ви за ...

 •  да   Ви запознаем  с принципите и с организацията на  интегрираното обучение и възпитание;
 • да   Ви консултираме при усвояването на различни форми и  техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и  използването на специална литература;
 • да  Ви консултираме за използването на различни видове  терапии - съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със  специални образователни потребности;
 • да Ви  съдействаме  за включването и участието на родителите в дискусии по въпросите на  интегрираното обучение;
 • да   консултираме  учениците със специални образователни потребности и техните родители за  възможностите за професионално образование и обучение и професионална  реализация;
 • да  оказваме методическа помощ на екипите от  специалисти, работещи с интегрираните деца и ученици в детските градини,  общообразователните и професионалните училища;
 • да  подпомагаме детските градини и училищата при  планирането на необходимите ресурси и материално-техническа база и при  адаптирането на пространството в групата в детската градина или в класната стая  в училището за осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес на  интегрираните деца и ученици.

Ние можем да ...

 • осъществяваме ранно педагогическо  въздействие на деца със специални образователни потребности;
 • участваме чрез свои специалисти в състава на Екипа за  комплексно педагогическо оценяване към регионалните инспекторати по  образованието при оценяването на образователните потребности на децата и  учениците с увреждания и при насочването им към обучение;
 • участваме в разработването на Карти за оценка на  потребностите; индивидуални образователни програми и доклади за динамика в  развитието съвместно с екипите от специалисти, работещи с интегрираните деца и  ученици и техните родители;
 • провеждаме обучение на интегрираните деца и ученици със  специални образователни потребности съвместно с учителите на групата в детската  градина или в паралелката в училището, в които се осъществява интегрирано  обучение и възпитание;
 • провеждаме индивидуална и групова работа с интегрираните  деца и  ученици с увреден слух;
 • разработваме дидактични материали за подпомагане на  обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни  потребности и материали за популяризиране на интегрираното обучение;
 • организираме и участваме в осъществяването на различни  форми за повишаване на знанията и уменията на учители, работещи с деца и  ученици със специални образователни потребности;
 • участваме в провеждането на изследвания и разработки по  въпросите на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални  образователни потребности;
 • събираме и анализираме информация, свързана с процеса на  интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в  областта.

Консултации - ГРАФИК за консултации 2015/2016г. - 1-ви  срок

Консултации - ГРАФИК за консултации 2015-2016г. - 2-ри  срок

Ресурсен бюлетин 1/2013 г.

Ресурсен бюлетин 2/2013 г.

Ресурсен бюлетин 3/2014 г.

Ресурсен бюлетин 4/2014 г.

Ресурсен бюлетин 5/2015 г.

Ресурсен бюлетин 6/2016 г.

Каталог на Национален конкурс "Подавам ти ръка и заедно ще го направим"

Доклад-анализ за дейността на РЦПИОВДУСОП - Благоевград, през учебната 2014-2015 г.

Нормативна база

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.

Последно модифициране: четвъртък, 25 февруари 2016, 14:10