Речник

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ - са деца, които изпитват  затруднения в постигането на държавните образователни изисквания за съответната  група или клас и причина за това е едно от следните състояния: обучителни  трудности като дисграфия, дислексия, дискалкулия, с езиково-говорни нарушения  (зрителни и слухови увреждания), с множество физически увреждания, с  интелектуални нарушения (умствена недостатъчност). Те се нуждаят от  допълнителна или различна помощ от тази, която се дава на други деца на същата  възраст.

ЛОГОПЕД – специален педагог, който работи за корекция на комуникативните  нарушения на интегрираните деца и ученици - речеви разстройства като общо  недоразвитие на речта, заекване, алалия, ринолалия, дизартрия, дислексия,  дисграфия, дискалкулия и други. Логопедът картотекира нуждаещите се ученици с  дисартикулационни, дисграфични и дислексични нарушения. Консултира родителите  на учениците съобразно вида и степента на комуникативното нарушение.

НАРУШЕНО РАЗВИТИЕ - процес на развитие, който се характеризира с  по-бавен темп, по-късно начало и наличие на прояви, които не се срещат в  нормалното развитие.

ПСИХОЛОГ – провежда психо-диагностична дейност с децата, с цел да  разкрие и обоснове индивидуалните способности, възможности и интереси, да  набележи перспективите за развитие на детската личност. Провежда информационна  и консултативна работа с родители, учители и ученици по въпросите за оптимизиране  на учебно-възпитателния процес. Негова задача е регулиране взаимоотношенията в  семейството и колектива, преодоляването на отклонения в поведението и  развитието на децата. Участва в различни форми за информиране на родители,  учители и обществеността за същността на интегрираното обучение и особеностите  и необходимостта от това  обучение за децата със специални образователни потребности.

РАЗВИТИЕ – процес на промени в определена област - когнитивна,  емоционална, социална, езикова, говорна.

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР – обслужващо звено, юридическо лице на бюджетна  издръжка, включващо екип от специалисти - ресурсни учители, психолози,  логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, които подпомагат успешното  интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в  общообразователна среда.

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ – учител, специален педагог, който допълнително  подпомага детето със специални образователни потребности за интегрирането му в  учебния процес и в извънучилищните дейности, с цел оптимално усвояване на  учебното съдържание, както и социалното развитие и адаптиране в общата среда в  интелектуалнен и психически аспект. Ресурсният учител консултира родители,  учители, възпитатели и други лица в ресурсните кабинети или в Ресурсния център.  Консултира родителите на учениците за усвояване на различни форми, методи,  техники на работа, както и използване на различни видове терапии – арттерапия,  фамилна терапия, музикотерапия, кинезитерапия, сензорна стимулация и други,  съобразно индивидуалните потребности на ученика със специални образователни  потребности. Запознава родителите със спецификата на интегрираното обучение и  възпитание, предлага специализирана литература по проблемите на интегрираното  обучение и координира дейността с класните ръководители и учители на учениците със  специални образователни потребности, като ги запознава с всеки конкретен случай  за установяване на единство, системност и последователност в корекционно -  възпитателната работа.

РЕХАБИЛИТАТОР НА ЗРИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – специален педагог, който работи  с деца и ученици със зрителни затруднения, като прилага специална методика на  работа.

РЕХАБИЛИТАТОР НА СЛУХА И ГОВОРА - специален педагог, който работи с деца  и ученици със слухови затруднения, като прилага специална методика на работа.

Последно модифициране: четвъртък, 7 август 2014, 20:10